Zamówienie publiczne 2022 r.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie ogłasza postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1  ustawy z 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych na realizację zadania:

„Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie”

 

Nr postępowania ZP.1.2022

Dokumenty postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1  formularz oferty

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zał.nr 5 Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 6 Wykaz robót skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Zał. nr 7 Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja Projektowa oraz przedmiar)

Zał. nr 8 Projekt Umowy

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacje o otwarciu ofert

Skip to content