KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz zgodnie z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Norwida 5, 77-400 Złotów;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Norwida 5, 77-400 Złotów można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: sekretariat@wsckziu-zlotow.pl lub nr tel. (67) 265 01 85;
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu iwona.kostecka@konsultan.pl lub tel.729 057 573;
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1. realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych szkoły oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
na podstawie (art. 6 ust. 1 c RODO).
2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
3. Realizacji umów zawartych z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest szkoła.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
–dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
-osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w szkole Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Katarzyna Horeczy-Grunau
Skip to content