NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ile trwa nauka w szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

Niemalże na wszystkich naszych kierunkach Szkół Policealnych nauka trwa 4 semestry. Wyjątkiem są kierunki:
technik bezpieczeństwa i higieny pracy i opiekun medyczny,
które trwają 3 semestry.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nauka trwa 2 semestry.

 

Czy kierunki kształcenia są bezpłatne/czy egzaminy są bezpłatne?

Tak! Jesteśmy placówką publiczną województwa wielkopolskiego, kandydaci nie ponoszą opłat za: wpisowe, czesne, egzaminy.
Jedyny koszt ponoszony przez kandydata to badania lekarskie, które są niezbędne do spełnienia wymogów formalnych.
Egzamin jest bezpłatny dla słuchaczy i kursantów.

 

Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?

Formularz zgłoszeniowy możesz wypełnić on-line. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć do siedziby WSCKZiU w Złotowie.


Co to jest egzamin zawodowy/co on mi daje?

Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez osoby wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia zawodowego.
Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty/świadectwa kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się suplement europass w języku polskim i angielskim, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Opracowano na podstawie portalu: https://cke.gov.pl/

 

Akty prawne:
Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)
Ustawa prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) – egzamin w formule 2017 i  formule 2019

Skip to content